Младежки обмен"Изкуството за околната среда"

"Изкуството за околната среда" е вид изкуство, което ни помага да уважим връзката си с природата и да се образоваме за проблемите на околната среда.
Идеята за този проект се породи сред 10 младежи от Румъния, Гърция, България и Италия, участници през лятото на 2015 г. в младежки обмен в рамките на проект за младежка мобилност - Еразъм +.
Проектът има за цел да популяризира концепцията за "екологично изкуство", създавайки връзка между младите хора и природата.
Специфичните цели на проекта са:
- подобряване на връзките между младите хора, природата и околната среда.
- информация и тълкуване на природата като цяло и обучение на младите хора за проблемите, пред които е изправена околната среда.
- преразглеждане на връзката между младите и природата и предлагане на нови начини за съвместно съществуване с природата.
- идентифициране и решаване на екологични проблеми, възстановяване на екосистемите по художествен начин.
- приятелства между млади хора от различни европейски страни.
Методологията, използвана за изпълнението на проекта, ще се основава на използването на методи за неформално образование и учене чрез откриване.
Резултатите от проекта ще бъдат:
- проучване на екологичните проблеми от всяка общност, участваща в проекта Идентифициране на решения на тези проблеми и ангажиране на младите хора в решаването на тези екологични проблеми.
- форум театрални представления, които ще популяризират чрез художествено изразяване връзката на приятелство с младежката среда и ще насърчават участието на младите хора в решаването на екологични проблеми.
- фотоизложба, реализирана с използване на фото-гласов метод, изложба, която ще представлява дейностите по проекта и начина на осъществяване на тази дейност и ангажираността на младите хора в тази дейност.
- уебсайта на проекта, който ще служи като обмен на добри практики в областта на опазването на околната среда и използването на изкуството като начин за опазване на околната среда.
Проектът ще има дългосрочно въздействие по отношение на преосмислянето на позицията на младите хора към околната среда и участието на младите хора в екологичните образователни дейности и опазването на околната среда.