Проект „Ековаканция в Ловеч“

Проектът „Eковаканция в Ловеч” има за цел да стимулира подрастващите към системно и целенасочено общуване с природата, съпричастност към проблемите й и грижа за нейното опазване. Той ще продължи 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на 2 ЕДС доброволеца от Франция и Полша. Опознаване на традициите и културата на други европейски страни, представени от ЕДС доброволците ще провокира детското любопитство и ще обогати впечатленията и познанията на учениците от местните учебни заведения. В съчетание със заложените в проекта практически дейности - дневни туристически походи, игри и занимания на открито заедно с ЕДС доброволците ще се допринесе за формиране на положителна емоционална нагласа и изследователски стремеж у децата в непосредствения им контакт с природата. Чрез натрупаните впечатления и създадените проектни обучителни и рекламни материали, положителният опит ще бъде популяризиран както в региона на град Ловеч така и в родните страни на доброволците след успешното приключване на доброволческата служба.