Излез от черупката! Влез в ZlatenOreh.net – мрежата за неформално образование за устойчиво развитие

Какво е
„Златен орех”?

 „Златен орех” е мрежа от организации в България,
които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие,
осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за
всички съмишленици на идеята за учене през целия живот, които търсят или
провеждат обучения с такава насоченост.

Ако вие сте нестопанска организация или бизнес,
учител или учащ, местна общност или медия, образователна или друга държавна
институция (музей, дирекция на природен/национален парк и др.), и развивате
дейност в областта, присъединете се към първата в страната мрежа за образование
за устойчиво развитие.

 Защо
„Златен орех“?

 В рамките на проект „Платформа за популяризиране
и качество на образованието за устойчиво развитие” седем организации с
дългогодишен опит разработиха в партньорство критерии и знак за качество и ги
съгласуваха с представители на формалното и неформалното образование от цялата
страна. Критериите и знакът са базирани на европейски опит и стандарти в
областта и, от една страна, повишават капацитета на действащите организации, а
от друга - гарантират качество на предлаганите услуги за всички потребители. Така
за първи път в България бяха изведени индикатори за оценка и критерии за качество на образованието за
устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование.
Те
послужиха като база за създаване на онлайн платформа, която обединява всички
регистрирани в мрежата организации, носители на знака за качество „Златен орех“.

 Какво ви
дава „Златен орех“:

    
място за предлагане и популяризиране на
неформални образователни дейности по културни, социални, икономически или
екологични теми;

   
актуална и пълна информация за предстоящи
обучения и събития от сферата на образованието за устойчиво развитие,
провеждани на територията на цялата страна;

   
обмен на опит и добри практики в областта на
образованието за устойчиво развитие;

   
споделяне на образователни информационни
материали;

   
възможност за намиране на партньори и за
сътрудничество между организации, извършващи образователни дейности.

  Как да
се включите?

            
Ако
сте организация или институция,
предоставяща неформални
образователни услуги и дейности – станете част от мрежата, като кандидатствате
на ZlatenOreh.net.

 

           
Ако
сте родители, учители или учащи
– очакваме Ви на ZlatenOreh.net с предложения за
най-интересните образователни мероприятия и дейности! Ще намерите програми и
инициативи със знак за качество, на който можете да се доверите.

 

           
Ако
сте медия
– абонирайте се за бюлетина на ZlatenOreh.net, за да получавате
актуална информация за събития и инициативи от света на образованието за
устойчиво развитие.

 Защо
образование за устойчиво развитие?

 Образованието за устойчиво
развитие е процес на личностно и социално развитие, който продължава през целия
живот и чрез който се придобиват знания и умения, формират се перспективи и
ценности. То интегрира икономически, екологични, социални и културни аспекти от
живота и изгражда отговорно поведение към заобикалящия ни свят.

 Защо неформално образование?

Неформалното
образование обозначава всички организирани образователни дейности извън
установената традиционна образователна система на начално, средно и висше
образование. То е свързано с алтернативни и интерактивни методи на преподаване,
които поставят всеки участник в центъра на обучителния процес, осъществявайки
личностно, социално и хармонично израстване на всяко дете, млад човек или
възрастен. Важно при неформалното учене и образование е доброволното участие и
наличието на структурирана и адаптираща се среда за учене и израстване.

Неформалното образование е:

  достъпно
за всички, независимо от тяхната възраст, образователна квалификация или
специализация;

  включващо
за всички – методите са игрови, симулационни, дискусионни и други, като
участниците са равноправни и мнението на всеки е ценно;

  базирано
на личен опит, на учене чрез правене в реална среда и на осмисляне на
преживяното.

 За проекта „Платформа за популяризиране и
качество на образованието за устойчиво развитие”

Фондация „Екоцентрик“, Фондация „ЕкоОбщност“,
Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение
„Екомисия 21 век“, Сдружение „ГЕУМ“, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно
читалище „Бъдеще сега 2006” са основатели на „Златен орех” - мрежа за
образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното
образование. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България
по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

 

AttachmentSize
EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg46.89 KB