Проект “Зелен Осъм”

октомври 2007 – ноември 2007г., финансиран от Фондация “Екообщност”-гр. София, по Програма “Защита от наводнения” 2007г.

Основна цел на проекта: Реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч.

Конкретни цели:

  • Осъществяване на залесителни мероприятия в “гореща” точка по поречието на река Осъм, край село Йоглав, Община Ловеч за укрепване на бреговата ивица с активното участие на местното население;

  • Подпомагане на процеса на мониторинг и оповестяване на населението при опасности от наводнения в поречието на река Осъм;

  • Подобряване на информираността на местната общност относно превенцията и защитата от наводнения по поречието на река Осъм;

  • Подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни – местна власт, институции, НПО и граждани за разрешаване на проблемите с наводненията по поречието на река Осъм;

На 16 ноември 2007г. над 50 души участваха в залесяването в близост до предпазната дига на река Осъм – жители на село Йоглав, начело с кмета на селото г-жа Ценка Дойчева, служители на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч, заедно с директора на службата г-н Иван Чоканов, директора на Държавно лесничейство – Ловеч, г-н Станимир Пенчев и служители на лесничейството, членове и доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ и др. Засадени бяха 400бр. фиданки от бяла върба и бяла топола.

 

Участниците в събитието споделиха:

„По време на залесяването чувствах, че върша дейност, която ще бъде полезна както за реката и укрепването на брега, така и за възстановяването на природните дадености и зелени площи, които е имало в миналото в региона, без те да пречат на оттока на реката. Това мероприятие ще реши ерозионните процеси в този участък на реката и ще създаде възможност още дълго време дигата да изпълнява своите защитни функции на предпазно съоръжение от високи речни води.“ Иван Чоканов, директор на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч.

„Преди залесяването се чувствах отговорна и загрижена, но по време на самото залесяване бях щастлива, че много хора от Йоглав се отзоваха на доброволни начала и участваха активно в инициативата. Изненада ме и факта, че участваха много млади хора от Екомисия, от Държавно лесничейство и от Гражданска защита и бяха изключително организирани и сериозни по време на залесяването. Сега се чувствам още по-отговорна, защото трябва да опазим това, което направихме, но и да продължим в тази посока с мисъл за идните поколения и околната среда.“ Ценка Дойчева, кмет на село Йоглав

„Никога не съм участвала в залесяване и затова, когато отидохме на терена и видях колко много хора има се зарадвах, че ще има кой да помогне. Всичко мина много добре и всички участници бяха много доволни, а и времето беше хубаво и не валеше. Чувствах се удовлетворена от това, че съм засадила дърво и бих го правила и занапред, защото това доставя истинско удоволствие, Теодора Стефанова, Екомисия 21 век

„Радвам се, че участвах в залесяването край село Йоглав - там, до река Осъм, поставихме дръвчета във вече приготвени дупки. Никога не съм правила такива неща и беше доста интересно да се науча. С помощта на експертите, които присъстваха се научих не само как да подготвям дръвчета за залесяването, но научих и целта на събитието - с повече дървета до реката, риска от ерозия и от наводнение е по-малко понеже корените правят по-силен брега на реката. Освен това което научих, също бях много щастлива да работя с другите хора, ни помогнаха- много хора от Ловеч и от село Йоглав. Имахме и късмет с времето - валеше дъжд ден преди това, но нямаше по време на залесяването. А ден след това, валеше отново дъжд и това беше много полезно за дръвчетата, които бяха полети. Чувствам се доволна, че участвах в такава полезна инициатива. Добре е да знам, че има такива активни хора, които работят по важната тема за опазването на околната среда.“, Сара Ръшинг, доброволец от Корпус на мира-България

В рамките на проекта бе изградена система за мониторинг на водните нива на река Осъм в три точки по поречието: край град Троян, град Ловеч и град Летница.

Проведен бе и обучителен семинар на тема „Устойчиво управление на територии и риск от наводнения“ с участието на представители на институции и заинтересовани страни от Област Ловеч.