Обществено участие в устойчивото регионално развитие в България и Румъния

октомври 2007г.-февруари 2008г., финансиран от сдружение“Земя завинаги“ , гр. Свищов.

Основна цел на проекта: пилотно прилагане за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян - селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан.

Методът Green Agenda или “Зелен дневен ред” е разработен от експерти на фондация Милеоконтакт и е приложен пилотно през периода 1998-2002г. в Румъния за разрешаване на екологични проблеми в областта Горч. След това последователно е приложен в Хърватска, Молдова, Киргизстан и Западните Балкани. В България, в периода 2007-2008г. два региона работят по метода Green Agenda: в Северен централен район бе реализиран проект от сдружение “Екомисия 21 век”, Ловеч, а в Североизточен район за планиране ще бъдат осъществени проекти в Силистра и Добрич.

Процеса Green Agenda предполага въвличане на заинтересованите страни в процеса, формиране на работни групи, широко гражданско участие и партнъорство на всички нива. Включени са и трите елемента на устойчивото развитие – икономически, социален, екологичен, основани на: принцип на справедливост между поколенията, принцип на социалната справедливост, принцип на трансграничната отговорност. В рамките на проекта „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“ всяко от шестте участващи ловешки села формира своя работна група, която работи за формиране на визия за бъдещето на населеното място, както и конкретни стъпки, водещи да повишаване на качеството на живот по устойчив начин, с грижа както за околната среда, така и за идните поколения. На база на идентифицирания и приоритизиран местен потенциал и набелязаните стъпки за постигане на целите бяха разработени проектни предложения за кандидатстване пред финансиращи програми.