Проект “Младежки информационен прозорец“

Проект “Младежки информационен прозорец“, юли-декември 2007г., финансиран от Министерство на финансите – гр. София.

 

Основна цел на проекта: Утвърждаване на принципите на гражданското общество и подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на град Ловеч.

 

Конкретни цели:

  1. Създаване на механизъм за предоставяне на специализирана младежка информация, консултации и обмяна на опит на младежи от региона на град Ловеч;

  2. Обобщение и разпространение на информация за възможностите за оползотворяване на свободното време и услугите, предоставяни на младите хора на територията на град Ловеч

  3. Систематизиране и популяризиране на добри практики от реализирани младежки инициативи, проекти и създадени писмени материали на местно ниво

  4. Натрупване на информация и опит у младите хора относно начините за осъществяване на младежки дейности и проекти и предоставяне на полезна информация за участие в младежки проекти и инициативи на местно, национално и международно ниво

В рамките на проекта бе създадена интернет страница, съдържаща актуална информация за предстоящи и осъществени младежки инициативи и проекти. На интернет страницата се публикува електронният вариант на Младежки информационен бюлетин, който има и своето хартиено копие, разпространявано заедно с най-четеният местен вестник „Ловеч прес“.

Проведено бе обучение на младежи от Област Ловеч за основните принципи на доброволчеството и младежкото участие в общественият живот, както и планирането и осъществяването на младежки инициативи. Отпечатани бяха писмени и рекламни материали, популяризиращи предоставяните услуги и възможностите за участие на младите хора в обучения, проекти, извънкласни форми и др. Проведена бе Борса на свободното време, с участието на над 16бр. организации, предоставящи услуги за свободното време на младите хора, кръгла маса, с участието на представители на младежки организации от Област Ловеч. Отпечатан бе и сборник с добри практики от осъществени младежки проекти и инициативи, който бе разпространен чрез партньори на организацията в региона и страната.