Грижа и отговорност за нашата река

„Грижа и отговорност за нашата река” е проект на сдружение „Екомисия 21 век“, финансиран от Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа – България. Цели на проекта: Намаляване на количеството на органични вещества, вливащи се в р. Осъм в региона на град Ловеч чрез повишаване знанието на големи групи от хора за негативния ефект от замърсяването, подобряване на управленските практики, прилагани за намаляване и третиране на замърсяванията, както и предприемане на конкретни дейности за подобряване качествата на водите на реката.

Резултати от проекта:

 • Създадени писмени и видео материали – листовка, 1000бр; брошура, 1000бр; плакат, 500бр.; 20 мин. видеофилм.

 • Проведена Въвеждаща среща с представителите на заинтересованите страни за обсъждане на проблемите, планиране на мерки за разрешаването им.

 • Реализирани информационни срещи с обществеността в малките населени места по поречието на р. Осъм – селата Лешница, Казачево, Сливек, Умаревци, Йоглав, Александрово.

 • Реализирана акция за почистване на поречието на р. Осъм в участъка на гр. Ловеч от твърди битови отпадъци.

 • Залесена 1,5дка крайбрежна ивица до с.Лешница с топола Бехелиери за укрепване на бреговете на р.Осъм на мястото на бивше нелегално сметище в местността Адъта.

 • Координиране усилията на организации, институции и личности, за намаляване замърсяването на река Осъм.

 • Фокусиране вниманието на населението от региона на град Ловеч относно последиците за околната среда и здравето на хората от замърсяването на водите на р. Осъм.

 • Фокусиране вниманието на селскостопанските производители относно използването на изкуствени торове и препарати и изхвърлянето на битови отпадъци в реката.

 • Естетизиран вид на 1,5дка участък от река Осъм край с.Лешница с участието на над 200 жители на село Лешница.

 • Създадени предпоставки за полагане на доброволчески труд и реализиране на екологични дейности с усилията на местните общности.

 • Екологично образование и обучение, съчетано с реализиране на конкретни екологични дейности с представителите на младото поколение.