Младите хора в местното самоуправление

За периода март-септември 2006 година бе осъществен проекта „Младите хора в местното самоуправление“ , от сдружение „Екомисия 21 век“.

Основната цел на проекта бе повишаване ролята на младите хора в гражданското общество в контекста на процесите на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Конкретни цели:

  • Развитие на местната политика за младежта.

  • Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото.

  • Насърчаване на сътрудничеството между младежките организации и местната власт за защита на младежките интереси и потребности.

  • Ангажиране на младите хора в обществения живот на страната и намаляване на социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги въпроси.

Резултати от проекта:

  • Информирани относно принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите над 1500 души от местната общност.

  • Реализирани 10бр. дискусии за популяризиране на принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите сред младежките общности.

  • Осъществени 4 работни срещи за изграждане на общо становище по прилагането на принципите на Хартата на местно ниво.

  • Реализирани 2бр. радиопредавания, 2бр. платени публикации, ТВ информации в местната преса.

  • Отпечатани и разпространени 1000бр. дипляни и 500бр. плакати за популяризиране на посланията на проекта.

  • Ратифицирана Ревизирана Европейска Харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите от Общински съвет – Ловеч.