Младежки център

От август 2003 година до юни 2004 година бе осъществен проектът „Младежки център“ от сдружение „Екомисия 21 век“, финансиран от„Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество“ и Община Ловеч. Целите на проекта „Младежки център“ бяха:

 • Да бъде създаден Младежки център в град Ловеч, като място за общуване, получаване на нови знания и активизиране на младежите;

 • Да бъде обновена предоставената от Община Ловеч сграда и обезпечено функционирането на проектните дейности;

 • Да бъде осигурена възможност на младежите от град Ловеч да участват в групи, обединени от общи интереси и желание за включване в обществени инициативи;

 • Подобряване на възможностите за организиране на свободното време на младежите;

 • Преодоляване на апатията и безразличието сред младежката общност и подобряване на качеството на живот на младите хора.

Резултатите от проекта „Младежки център“ :

Количествени резултати:

 • Възстановена за ползване за нуждите на Младежки център къща в кв. Вароша

 • Положен над 200 часа доброволен труд на младежи от град Ловеч в полза на проекта

 • Проведена медийна кампания с подкрепата на местните медии – реализирани 3 бр. радиопредавания и 3 бр. ТВ предавания, 5 бр.статии в пресата, публикации в националните медии;

 • Отпечатани писмени материали : 1бр. плакат, 2 бр. листовки – 500 бр. и 2 бр. анкети – 500 бр към младежите и 1бр.въпросник - анкета за свободното време

 • Проведена Борса за свободното време – с около 30 участващи организации, предоставящи услуги за свободното време и над 1000 посетители.

 • Отпечатан и разпространен Каталог за свободното време – 500 бр.

 • Организирани ателиета за работа в Младежки център – проведени 8 бр. дискусии по актуални теми – с общо над 80 участника; осъществени дейности в полза на децата от социални домове – 4 бр., 3 бр. доброволчески акции и дейности за подобряване на градската среда с над 60 участника – почистени и замърсени площи и градинки, отгледан разсад за цветни пана на пустеещи площи и др.

 • Проведен Младежки карнавал – дефиле с около 60 участника и над 200 зрители

Качествени резултати:

 • Подобрени възможности за организиране на свободното време на младите хора от град Ловеч - eстетизиран вид на пустееща сграда в централната част на старинния квартал Вароша;

 • Създадени предпоставки за ползотворно участие на младежите в обществения живот чрез включването им в различни форми за работа;

 • Фокусиране на общественото внимание към проблемите на младите хора;

 • Популяризирана идея за центъра сред широк кръг млади хора и положен доброволен труд от представителите на местната общоност;

 • Повишено ниво на осведоменост на младите хора по важни за тях теми.