Младите хора и съдебната система

Проекта „Младите хора и съдебната система“ бе реализиран през 2007 година от сдружение „Екомисия 21 век“, с финансовата подкрепа на „Инициативата за реформа на съдебната система“ и „Американската агенция за развитие USAID“. Партньори по проекта „Младите хора и съдебната система“ бяха Ловешки окръжен съд, Областна пробационна служба и Инспекторат по образование-Ловеч. Целта на проекта е да допринесе за обединяване усилията на професионалистите от правораздавателните органи в Ловешка област, местните НПО и медии за повишаване обществената информираност за работата на съда и повишаване на общественото доверие към него.
 
Резултати от проекта:

 • Развитие на партнъорството между представители на съдебната власт и местните НПО и медии за повишаване на обществената осведоменост за работата на съдебната система.
 • Създадена програма за обучение на младежи от горна училищна степен, която може да бъде популяризирана и след края на проекта.
 • Отпечатана и разпространена листовка – 1000 бр.
 • Проведена Работна среща с ключовите участници в проекта.
 • Реализирани 3 бр. обучения с участието на ученици от 6 ловешки училища.
 • Отпечатани 300 бр. обучителни материали в помощ на обученията в училищата.
 • Реализирани 3 бр. посещения на съдебни процеси с участието на 90 младежи.
 • Проведени Дни на отворените врати с участието на около 200 ученици от 8 училища.
 • Провеждана ролева игра с участието на 20 ученици и около 50 наблюдатели (младежи и преподаватели).
 • Изградена Интернет страница на Ловешки окръжен съд.
 • Отпечатана и разпространена брошура – 1000 бр.
 • 3 бр. платени медийни публикации, изработка, излъчване, разпространение на филм.