Правото да знаеш и да участваш в управлението на водните ресурси

Проекта “ Правото да знаеш и да участваш в управлението на водните ресурси” на сдружение „Екомисия 21 век“, бе осъществен с финансовата подкрепа на „Регионален екологичен център за централна и източна Европа“. Основната цел на проекта бе да се подпомогне достъпа до информация и обществено участие при решаване на проблеми, свързани с основните източници на замърсяване в басейна на р. Осъм, в контекста на Европейска рамкова директива за водите и Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
Конкретни цели:

  • Засилване на взаимодействието между местните екологични НПО и местни власти и институции в реда на осъществяване на публичния достъп до информация, участие при вземане на решения, в областта на водите.
  • Популяризиране и развитие на добрите практики за достъп до информация, участие на обществеността и НПО при вземане на решения относно водното управление на местно ниво.
  • Идентификация и анализ на практическите бариери пред достъпа до информация свързана с водите в басейна на река Дунав.
  • Предприемане на конкретни стъпки за преодоляване на бариерите пред достъп до информация и подобряване на настоящата ситуация чрез сътрудничество с общините и институциите.

Конкретни резултати от проекта:
- Подобрено ниво на взаимодействие между екологични НПО и местни институции в регионите на градовете Ловеч / Троян относно обществения достъп до информация свързана с чистотата на водите.
- Подобрен достъп до информация за граждани по отношение чистотата на водите на река Осъм.
- Идентифицирани бариери пред обществения достъп до екологична информация, свързана с чистотата на водите.
- Усъвършенстван капацитет и умения на служители за предоставяне на информация и възможности на НПО за получаване на достъп до информация, свързана с чистотата на водите.
- Предлагане и осъществяване на конкретни стъпки за преодоляване на бариери пред екологична информация и поемане на отговорности от страна на институции за изпълнение на предложените препоръки.
- Разпространение на информацията относно практическите бариери пред достъп до информация на местно ниво и как да ги преодолеем. Включване в национална брошура и електронен регистър.
- Обмяна на опит и умения с другите общини в региона на DRB в България чрез разпространение на 70 CDs с информация за резултатите от проектните дейности, идентифицирани бариери и препоръки за преодоляване на съществуващите проблеми.