Заедно за парк Стратеш

Проект „Заедно за парк Стратеш“ бе реализиран от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Фондация “Помощ за благотворителността в България”. Целите на проекта бяха да  бъде подобрено състоянието на парк Стратеш край град Ловеч, чрез дейности по почистването и възстановяването му и включване на широк кръг от граждани и институции, даващи конкретен принос за  разрешаване на този местен проблем. Чрез медийна кампания, улична акция за разпространение на листовка, изпращане на писма и организиране на срещи, да бъде ангажирана местната общност с разрешаването на проблема и осигурено участието й в конкретните дейности за възстановяване на парка.

Резултати от проекта :

  •  Реализирана медийна кампания - 2бр. радиопредавания, 3бр. статиии в местната преса;
  •  Отпечатана рекламна листовка - 500бр.
  •  Провеждане на улична доброволческа акция за популяризиране на проекта - раздаване на писмени материали в централната градска част.
  •  Почистени от твърди отпадъци 6,4 дка от парк Стратеш с участието на над 140 младежи-доброволци от 8бр. ловешки училища.
  •  Участие на над 140 младежи-доброволци от 8бр. ловешки училища и 20бр. граждани в акцията за почистване на парка - положен над 480 часа доброволен труд в полза на разрешаване на значим местен проблем.
  •  Осигуряване на приемственост в инициативите на сдружението.
  •  Естетизиране на градския парк Стратеш с доброволния труд на местната общност.
  •  Промяна в нагласите по отношение на градската околна среда на големи групи от хора.
  •  Ангажиране на обществеността с разрешаване на конкретен проблем с ресурси на местната общност.