Създаване на Център за работа с доброволци в гр. Ловеч

 Проект “Създаване на Център за работа с доброволци в гр. Ловеч” започна през март 2003 година от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на „Национален алианс за работа с доброволци“- Пловдив.

Целите на проекта:

  •  Създаване на Център за работа с доброволци в град Ловеч, неговото институционализиране и популяризиране.
  •  Създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения и обмяна на опит между организациите, работещи с доброволци в България и утвърждаване на традицията за полагане на доброволен труд от страна на различни социални групи при решаване на значими местни проблеми.
  •  Създаване на механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи; активизиране на организации и институции за работа с доброволци, стимулиране на представителите на местната общност да полагат доброволен труд.

Резултати от проекта:

  •  Създаден Център за работа с доброволци в град Ловеч и стъпка към възраждане на доброволческите традиции в региона на град Ловеч.
  •  Отпечатани писмени материали - листовки и дипляна.
  •  Медийни изяви - 3бр.публикации в пресата, 2бр. радиопредавания
  •  Създадена доброволческа база данни с около 30 бр. доброволци.
  •  Реализирани конкретни доброволчески инициативи в град Ловеч.
  •  Създадени партньорски отношения със сродни организации в България - ИМКА-Габрово, Отворено общество - Варна, Център на НСО-Търговище, Младежки център - Хасково и др.