Искри от Българското

През 2007 година сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Еврофутбол осъществиха проекта „Искри от Българското“.

Целта на проекта бе да се популяризира и представи местното фолклорно и нематериално наследство с активното участие на местните жители и младото поколение от региона на град Ловеч.

 •  Мотивиране и обединение на гражданите при изпълнение на инициативи по опазване, съхраняване, и представяне на културното наследство, а именно на елементите на народното творчество- песни, народни обичай, седянки и предмети от традиционния бит на българина по онова време, елементи от характерния в миналото костюм (мъжки и женски), ръкоделията на седенкарките и инструментариума за ръкоделията.
 •  Доброволно участие и партнъорство на различни заинтересовани страни:институции, самодейни състави, читалища, хора от общността, медии и др.
 •  Привличане на младите хора, ангажирани с проучването, представянето и популяризирането на местното културно наследство.
 •  Създаване на продукти, популяризиращи фолклорното наследство в региона на град Ловеч и включването им в  туристическият продукт на общината.

Постигнати резултати от проекта „Искри от българското“:

 •  Популяризирани послания на проекта сред местната общност чрез медийните публикации по проекта.
 •  Активизиране на местните общности в три села в Ловешка община: Баховица, Славяни и Пресяка.
 •  Проведени 3бр. посещения в селата от 9бр. младежи-доброволци и анкетиране на 16бр. местни жители.
 •  Създадени 3бр. сценарии, проведени репетиции, проведени консултации с експерти за възпроизвеждане на селска седянка в трите села;
 •  Осъществени 3бр. седянки в три ловешки села.
 •  Участие в национален фестивал в гр. София на 78 самодейци от Ловешко;
 •  Обединени усилия на експерти от специализирани институции, местна власт, НПО и самодейци за представяне на автентичен народен обичай от Ловешко.