Семинар „Устойчиво управление на територии и риск от наводнения“

 

imgp6261.jpg

Сдружение „Екомисия 21 век„ получи подкрепата на фондация „Екообщност“, в рамките на Програма „Превенция на наводненията“, 2007г. за осъществяване на проект “Зелен Осъм“. Проектът се осъществява в партньорство с Дирекция „Гражданска защита“ Област Ловеч и кметство с.Йоглав, Община Ловеч.

Целите на проекта са свързани с реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч.

 

В рамките на проекта ще бъдат осъществени залесителни мероприятия в “гореща” точка по поречието на река Осъм за укрепване на бреговата ивица с активното участие на местното население. Усилията на екипа на проекта са насочени и към подпомагане процеса на мониторинг и оповестяване на населението при опасности от наводнения в поречието на река Осъм; подобряване информираността на местната общност относно превенцията и защитата от наводнения по поречието на река Осъм; подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни – местна власт, институции, НПО и граждани за разрешаване на проблемите с наводненията по поречието на река Осъм.

Сдружение „Екомисия 21 век“ ще проведе обучителен семинар в рамките на проект „Зелен Осъм“ на тема „Устойчиво управление на територии и риск от наводнения“, който ще се проведе на 12 ноември 2007г. от 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум“, гр. Ловеч. В програмата на семинара експерти на водещи български неправителствени екологични организации – Информационен и учебен център по екология, WWF Дунавско-Карпатска програма, Сдружение за дивата природа „Балкани“, Българска фондация „Биоразнообразие“ ще представят законодателството за устойчиво управление на наводнения и програмата на Международната комисия за защита на река Дунав за наводненията, добри практики от България и европейските страни и въвличане на заинтересованите страни в устойчивото управление на наводнения, управление на крайречни екосистеми, финансиращи програми за превенция на наводнения: Програми на ЕС, ОП“Околна среда“, Национален план за развитие на селските райони и др.

 

Участие в обучението ще вземат представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен, РИОСВ-Плевен, Областна администрация Ловеч, представители на общините и общинските служби „Гражданска защита“от градовете Плевен, Ловеч, Троян, Летница, Угърчин, Априлци, Луковит, Левски, Никопол, представители на РУГ-Ловеч, „Напоителни системи“ ЕАД, Плевен, представители на кметствата по поречието на река Осъм, НПО, граждани и др.