Реката, която ни свързва

В началото на месец август 2007 година сдружение “Екомисия 21 век” получи подкрепа за осъществяване на проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“ от Програма Матра на Холандското министерство на външните работи и холандската фондация Милеоконтакт. Партньори по проекта са Община Ловеч, сдружение ”Знание” и Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч – СНИР. В рамките на проекта ще бъде приложен пилотно за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян - селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан. Методът Green Agenda или “Зелен дневен ред” е разработен от експерти на фондация Милеоконтакт и е приложен пилотно през периода 1998-2002г. в Румъния за разрешаване на екологични проблеми в областта Гордж. След това последователно е приложен в Хърватска, Молдова, Киргизстан и Западните Балкани. В България, в периода 2007-2008г. два региона ще работят по метода Green Agenda: в Северен централен район ще бъде реализиран проект от сдружение “Екомисия 21 век”, Ловеч, а в Североизточен район за планиране ще бъдат осъществени проекти в Добрич и Балчик..

Процеса Green Agenda предполага въвличане на заинтересованите страни в процеса, формиране на работни групи, широко гражданско участие и партнъорство на всички нива. Включени са и трите елемента на устойчивото развитие – икономически, социален, екологичен, основани на: принцип на справедливост между поколенията, принцип на социалната справедливост, принцип на трансграничната отговорност. В рамките на проекта „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“ всяко от шестте участващи села ще формира своя работна група, която ще работи за формиране на визия за бъдещето на населеното място, както и конкретни стъпки, водещи да повишаване на качеството на живот по устойчив начин, с грижа както за околната среда, така и за идните поколения. На база на идентифицирания и приоритизиран местен потенциал и набелязаните стъпки за постигане на целите ще бъдат разработени проектни предложения за кандидатстване пред финансиращи програми. В рамките на проекта е предвидено осъществяването на работно посещение в Румъния за представителите на работните групи от шестте ловешки села, среща с хората от областта в Румъния, работили по метода Green Agenda, обмяна на опит и наблюдаване на практика на резултатите от процеса.

Представители на селата Добродан, Лешница, Умаревци, Йоглав и Александрово участваха в среща, която се проведе на 22 октомври 2007г. в гр. Ловеч по проекта. В работата на срещата взеха участие и представители на Общините Ловеч и Троян, Дунавска басейнова дирекция-Плевен, РИОСВ-Плевен, ОС“Земеделие и гори“-Ловеч, РИОКОЗ-Ловеч, Регионална библиотека „проф.Беньо Цонев“ и др.

Представителите на работните групи на петте села изведоха основните ценности на своите общности, които бяха свързани основно с природният ресурс – река Осъм и възможностите за практикуване на туризъм, риболов, водни спортове, изграждане на кътове за отдих, привличане на туристи, популяризиране на красотата на река Осъм, наблюдение на редки растителни и животински видове в близост до реката и др.

Другата посока за развитие, която очертаха представителите на селата беше свързана с културно-историческото наследство на региона: намиращите се в близост до някои от селата старинни крепости и природни феномени, уникалните обичаи и традиции, известните личности, чиито корени и творчество са свързани с родните им места и др. Чуха се и идеи, свързани с развитие на традиционните за региона занаяти, производство и дегустация на екологично чисти храни, развитие на селски туризъм и др.

Предстои усилена работа за представителите на сформираните в петте села работни групи, които ще пренесат дискусиите за посоките на развитие в общностите в конкретните села, участващи в проекта. Работните групи ще анализират наличния потенциал, ще разработят конкретни стъпки за постигане на набелязаните цели и ще подготвят с помощта на експерти проекти за финансиране на своите идеи в началото на следващата година.